2aLongDay-Botani20170603-165525XCmF Gothenburg, Sweden